Algemene voorwaarden

Posno-Sport
Maasstraat 40

6001 ED Weert

Kamer van Koophandel nr. 55502385
BTW-nr.: NL154802621B01

 

- Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 - Posno-Sport is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen van kleur , vorm of samenstelling door de fabrikant.

 - Alle prijzen zijn incl. 21% BTW.

 

Betalingsmogelijkheden:

Rembours:Kiest U voor rembours, dan wordt de bestelling, indien voorradig, onmiddellijk verzonden. OPGELET! Voor rembourszendingen worden er altijd€ 7,50 rembourskosten in rekening gebracht.

Vooruitbetaling:
Bankgegevens 
Rabobank: 12.28.72.630                  IBAN: NL40RABO0122872630

Op rekening:  alleen in Nederland en België en alleen voor bestaande relaties. ( Dus nooit bij eerste bestellingen) Betalingen dienen binnen 14 dagen na aflevering te geschieden. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt u een aanmaning . De aanmaningskosten bedragen € 10,00. Indien 14 dagen  na de aanmaning geen betaling is ontvangen wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiden extra kosten worden in rekening gebracht van de “ wanbetaler”

 

Klachten , onderzoeksplicht, verjaring en nakoming.

 

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door de koper ofwel bij niet zichtbare gebreken binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verkoop van een jaar na ontvangst door de koper.]

Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Posno-Sport ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

 

Schadevergoeding

>

 

Posno-Sport kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Posno-Sport komen zijn : werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte , in , uit en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Posno-Sport, behoudens opzet of grove schuld. Posno-Sport is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak en/of personenschade. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Posno-Sport ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Minderjarigen

 

Minderjarigen verklaren bij het goedkeuren van deze voorwaarden dat zij toestemming van de ouders hebben als zij bestellen in de online shop van Posno-Sport.

 

Nederlandse tekst prevaleert.

 

De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prévaleert boven vertalingen daarvan.


Retourzendingen


De klant kan een bestelling binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen retourneren mits:
·         Het artikel onbeschadigd is.

·         Het artikel ongebruikt is.

·         Het artikel in de originele verpakking zit.

Speciale aanmaak en bedrukte kleding, vallen buiten deze regeling.